Sadzba dane z príjmov, daňový bonus a dôležité čísla v roku 2020

19 May    Dane

Sadzba dane z príjmov právnických osôb

V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 EUR
 • 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 EUR

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 EUR (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 EUR (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)

Daňový bonus

Od 1.1.2020 je možné uplatniť si daňový bonus vo výške 22,72 EUR za mesiac. Ročne ide o sumu 272,64 EUR, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Naďalej platí, že výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov sa zdvojnásobuje – v roku 2020 je výška daňového bonusu pre tieto deti vo výške 45,44 EUR mesačne, resp. 545,28 EUR ročne. Posledným mesiacom, kedy je možné uplatniť si dvojnásobný daňový bonus je mesiac, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok života.

Dôležité čísla v roku 2020 súvisiace so mzdami

 • 580,00 EUR – minimálna mesačná mzda pre rok 2020. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 1 160,00 EUR.
 • 3,333 EUR – hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 6,666 EUR.
 • 367,85 EUR – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • 290,00 EUR – minimálna mesačná hrubá mzda na priznanie daňového bonusu na dieťa. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si v rovnakom mesiaci neuplatňuje daňový bonus niekto iný. Zároveň musí u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie na jeho uplatnenie.
 • 200,00 EUR – odvodová výnimka pre študentov. Ak študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov a uplatňuje si odvodovú výnimku, neplatí zo svojej odmeny, neprevyšujúcej túto sumu, odvody na sociálne poistenie.
 • 200,00 EUR – odvodová výnimka pre dôchodcov. Poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a poberatelia
 • 5,10 EUR, 7,60 EUR a 11,60 EUR – výška stravného (cestovných náhrad) pri tuzemských pracovných cestách. Suma 5,10 EUR prináleží zamestnancovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 EUR pri trvaní pracovnej cesty 12 až 18 hodín a suma 11,60 EUR pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.
 • 275,00 EUR – maximálna suma príspevku zamestnávateľa na rekreáciu pre zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do sumy 275 € za kalendárny rok. Povinnosť prispievať na rekreáciu má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva minimálne 50 zamestnancov.