Odvody v roku 2022

4 Feb    Odvody
StatusS+RIPNPPvNPFPUPGPZP
Osoba v pracovnom pomere (1)xxxxxxxx
Štátny zamestnanecxxxxxx
Osoba v služobnom pomerexxxxxx
Sudcaxxxx
Prokurátorxxxx
Žiak, študent pri odbornej praxi
DoBPŠ do 200 € (2)xx
DoBPŠ nad 200 €xxxx
DoVP, DoPČ dôchodca do 200 € (3)xx
DoVP, DoPČ dôchodca nad 200 €xxx
DoVP, DoPČ inv. dôch. do 200 € (4)xx
DoVP, DoPČ inv. dôch. nad 200 €xxxx
DoVP, DoPČ predč.dôch.do 200 € (5)xx
DoVP, DoPČ predč.dôch. nad 200 €xxx
DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjemxxxxxxx
DoVP, DoPČ ostatní nepravid.príjemxxxxx
Konateľ pravidelný príjemxxxxx
Konateľ nepravidelný príjemxxx
Štatutár pravidelný príjem (6)xxxxx
Štatutár nepravidelný príjem (6)xxx
Spoločník pravidelný príjemxxxxx
Spoločník nepravidelný príjemxxx
Komanditista pravidelný príjemxxxxx
Komanditista nepravidelný príjemxxx
Člen družstva pravidelný príjem (7)xxxxx
Člen družstva nepravid.príjem (7)xxx
Riaditeľ štátneho podnikuxxxxxx
Ústavný činiteľ (8)xxxxxx
Župan, primátor, starostaxxxxxx
Poslanec pravidelný príjem (9)xxxxxx
Poslanec nepravidelný príjem (9)xxxx
Pestúnxxxxx
Vo väzbe pravidelný príjem (10)xxxxx
Vo väzbe nepravidelný príjem (10)xxxx
Zmluva OZ pravidelný príjem (11)xxxxx
Zmluva OZ nepravidelný príjem (11)xxx
Likvidátor pravidelný príjemxxxxx
Likvidátor nepravidelný príjemxxx

Skratky použité v tabuľke:

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

PFP = Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (od 1.3.2022)

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

Poznámky k tabuľke:

(1) Sem patria od 1.1.2022 i profišportovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o
profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil
dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur
mesačne

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, pracujúci
na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na
ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(6) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných
komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb

(7) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve

(8) Prezidentka, člen vlády, poslanec NRSR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho
parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

(9) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej
samosprávy (VUC, obecné a mestské zastupiteľstvá)

(10) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu

(11) Osoby majúce príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad
príkazné zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie

Sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií – štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom
pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa
alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na
majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti

Sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného
dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce od 1.3.2022

Platí zamestnávateľ len za osoby v pracovnom pomere a za profišportovcov v právnom vzťahu
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Vzťahuje sa to aj na takých
zamestnancov, za ktorých sa neplatí povinné poistenie v nezamestnanosti (napr. osoby,
ktorým bol priznaný starobný dôchodok).

Poistné na invalidné poistenie

Sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov:

ZamestnanecZamestnávateľSZČOMinimálny VZ SZČOMaximálny VZ
Starobné
poistenie
4,00%14,00%18,00%566,507931
Invalidné
poistenie
3,00%3,00%6,00%566,507931
Nemoc.
poistenie
1,40%1,40%4,40%566,507931
Poistenie v
nezam.
1,00%1,00% alebo
0,50% (#)
2% (*)566,507931
PFPneplatí0,50%neplatíneexistuje7931
Rezervný
fond
neplatí4,75%4,75%566,507931
Úrazové
poistenie
neplatí0,80%neplatíneexistujeneexistuje
Garančný
fond
neplatí0,25%neplatíneexistuje7931
Zdravotné
poistenie
4,00% (**)10,00% (**)14,00% (**)566,50neexistuje
Spolu13,40%35,20%47,15%
*49,15%

Poznámky k tabuľke:

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO),
dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a
zamestnávateľov.

(#) Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 1%, ak
zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP).

Od 1.3.2022 je sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa
0,5%, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce
(PFP) – týka sa zamestnancov v pracovnom pomere a profišportovcov v právnom vzťahu
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2% (zamestnanec), 5%
(zamestnávateľ) a 7% (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so
zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP –
má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím,
kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz
ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.