Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia DPH
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • evidencia majetku a vedenie odpisových kariet
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • priznanie k dani z motorových vozidiel
 • ročná účtovná závierka
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO a výkazov

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • odpisy a evidencia majetku
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania k DPH
 • inventarizácia účtovnej závierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
 • priebežné informácie o HV, stave majetku a záväzkov
 • ročná účtovná závierka
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a výkazov

Mzdy a personalistika

 • vypracovanie pracovných zmlúv
 • prihlášky, odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • mesačné spracovanie miezd
 • výkazy do príslušných poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ELDP a potvrdenia o príjmoch a zamestnaní