INFORMAČNÁ POVINNOSŤ K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

20 Jun    GDPR

K ochrane vašich osobných údajov, ako firma poskytujúca externé spracovanie
účtovníctva a miezd, pristupujem zodpovedne a snažím sa zabezpečiť popri tom
aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži pre mňa predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EUÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Ochrana vašich osobných údajov je pre mňa dôležitá.

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavam taktiež zásady
zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a
uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Ing. Sabová Eva /ďalej len Firma/
Adresa sídla: Mechenice 38, 951 46 Podhorany
IČO: 34 866 868

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Firma vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť
zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi
osobnými údajmi, rada vám na ne osobne zodpoviem.

3. Účel spracovania osobných údajov

Firma potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré
osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za
účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej
kvality. Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Zabezpečenie služby

4. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Firma spracúva účtovníctvo vinformačnom systéme INSYPO, ktorý už aj
v minulosti obsahoval množstvo ochrany údajov. Pre vstup do programu používa
heslá, všetky výstupy je možné previesť do PDF tvaru a následne zaheslovať.
Program eviduje podrobný protokol činnosti. V protokole je evidovaná každá
spustená ponuka prihláseného užívateľa. Údaje sú zapísané na pevnom disku
tak, že sú čitateľné len z programu INSYPO.

Firma spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje
osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Firma nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo
iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako
je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných
systémoch prevádzkovateľa.

5. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania
osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.

Firma predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel
spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je
firma oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na
výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Firma zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej,
ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

6. Firma neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií

7. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti
vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
  osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
  osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú pracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou ožiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či jedotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Firma Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných
údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v
rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

V Nitre, 23.05.2018                                                                                                     Ing.Sabová Eva